PhDr. Dana Kramářová

ambulance klinické logopedie

IČO: 19141777

Telefon: +420 774 976 247

Email:

Adresa: Ohmova 271/2, 109 00 Praha-Petrovice

Vnitřní řád

PhDr. Dana Kramářová LOGOCARE

Ambulance klinické logopedie

dana.kramarova@logocare.cz, +420 774 976 247

Základní práva a podmínky přijetí klienta do péče

Každý klient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb zdravotní péče.

Tento vnitřní řád vychází z provozního řádu a Zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. A je závazný pro všechny klienty, kterým je poskytována logopedická péče v ambulanci klinické logopedie PhDr. Dany Kramářové LOGOCARE. Neznalost vnitřního řádu ani českého jazyka neomlouvá.

Seznamte se prosím s následujícími pravidly:

Pracovní doba a způsob objednávání termínů:

Pracovní doba je zveřejněna na dveřích čekárny zdravotnického zařízení, a také na webových stránkách www. logocare.cz:

Objednání na logopedické vyšetření/terapii je možné telefonicky: 774 976 247 nebo e-mailem: dana.kramarova@logocare.cz. Neobjednaní klienti nebudou ošetřeni.

KONKRÉTNÍ PRAVIDLA

Děkujeme za pochopení.

Poskytování zdravotních služeb

Vyšetření a terapie probíhá v ambulanci, kam klienti vstupují na výzvu klinického logopeda. Ten poskytuje klientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce. Klinický logoped je povinen zachovávat mlčenlivost, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch klienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy.

Děkujeme za pochopení.

Úhrada péče:

Za poskytnutou logopedickou péči můžete platit v hotovosti nebo okamžitou platbou QR kódem, viz přehled poplatků za služby ambulance. (Přejděte na CENÍK)

Ceník je dostupný v čekárně nebo na webových stránkách.

Děkujeme za pochopení.

Odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb:

Klinický logoped má právo odmítnout ošetřit klienta, který jeví známky virového onemocnění, zánětu horních cest dýchacích, angíny, herpetického onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiného infekčního onemocnění.

Klinický logoped má právo předčasně ukončit poskytování zdravotní služby nebo odmítnout k ošetření klienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.

Zdravotnické zařízení může odmítnout poskytování zdravotních služeb klientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních klientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem ambulance (neuhrazení platby za terapii, opakované neomluvené absence – více jak dvě).

Ukončení poskytování zdravotních služeb:

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb klientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních klientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem ambulance (neuhrazení platby za terapii, opakované neomluvené absence. V případě dvou neomluvených terapií bude klient vyřazen z evidence.

Klinický logoped má právo odmítnout nebo ukončit péči o klienta, jestliže požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení zdravotníka/klinického logopeda.

Prohlašuji, že jsem byl s výše uvedenými pravidly seznámen a zcela jsem jim porozuměl. Souhlasím s pravidly klinicko-logopedické péče a s vyšetřením. Souhlasím se zpracováním a uchováním mnou poskytnutých osobních a citlivých údajů dle ust. §5, odst. 5 a ust. 9 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění zákona, po dobu vymezenou příslušnými předpisy pro archivaci dat. (tzv. GDPR)

Vnitřní řád je platný od 3. 4. 2023.